เศษส่วนและการเรียงลำดับเศษส่วน

( Users Rating: 1.75,   Votes: 4,   Your vote: 0.00 )
Subject

เศษส่วน

Grade

ช่วงชั้นที่ 2

Publisher

Play

Resource types

Class activity

Teaching type

Learning object

Usage

Self-study resource

Buy a 12 months subscription now
and receive access to their purchased resources for:
  • the rest of the 2008-09 academic year
  • the summer holidays
  • and the whole of the 2009-10 academic year
Description ในตอนท้ายของกิจกรรมนี้นักเรียนควรจะสามารถ :
- เขียนบางส่วนของหน่วยโดยใช้เศษส่วน
- เขียนเศษส่วนโดยใช้เศษส่วนเครื่องหมายเศษส่วนบนเส้นจำนวน
- เครื่องหมายเศษส่วนเทียบเท่ากับเส้นจำนวน
- ลดเศษส่วน
- ขยายเศษส่วน
Consists of...
Relevant to...
Copyright PlayAble
Keywords

เศษส่วน, เส้นจำนวน, เศษส่วนและการเรียงลำดับเศษส่วน

Do you want to...?